Regulamin

 1. Serwis obrazki.org jest to zbiór stron działających w domenie obrazki.org, umożliwiający dodawania obrazków do listy swoich ulubionych oraz udostępnianie ich w serwisie obrazki.org.
 2. Użytkownikiem serwisu obrazki.org jest osoba korzystająca z serwisu obrazki.org. Użytkownikiem serwisu może być jedynie osoba pełnoletnia, lub osoba powyżej 15 roku życia, jednak tylko za zgodą opiekuna i w jego obecności.
 3. Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień regulaminu serwisu obrazki.org. Korzystając z serwisu obrazki.org użytkownik potwierdza, iż uważnie zapoznał się on z treścią regulaminu, akceptuje go i wyraża zgodę na jego postanowienia.
 4. Użytkownik korzystając z serwisu obrazki.org, poprzez dodawanie obrazków do listy swoich ulubionych, a także udostępnianie obrazków w serwisie obrazki.org, zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie.
 5. Zakazane jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich osób trzecich. Użytkownik może dodawać do listy swoich ulubionych, a tym samym udostępniać wyłącznie obrazki, do których posiada odpowiednie prawa lub uzyskał zgodę na ich dodwanie do listy ulubionych, a także na ich udostępnianie w serwisie obrazki.org.
 6. Użytkownik zobowiązuje się nie wykonywać osobistych praw autorskich w odniesieniu do dodawanych do listy swoich ulubionych i udostępnianych w serwisie obrazki.org plików, a także innych treści stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.). W szczególności zobowiązuje się nie żądać od obrazki.org oznaczania utworów lub ich kopii nazwiskiem, pseudonimem lub jakimkolwiek innym oznaczeniem wskazującym na użytkownika.
 7. Użytkownik może korzystać z obrazków udostępnionych w serwisie obrazki.org jedynie w zakresie dozwolonym w ustawie o prawie autorskim.
 8. Dodając obrazek do listy swoich ulubionych użytkownik udziela serwisowi obrazki.org nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium prawa/licencji/zezwolenia do:
 9. Rozpowszechniania utworu w jakikolwiek sposób, w tym do publicznego wykonania, wyświetlenia, odtworzenia, nadania, emitowania lub remitowania za pomocą dowolnego medium.
 10. Użyczenia utworu, jego najmu i dzierżawy całości lub którejkolwiek części, wprowadzania do obrotu w dowolnej formie i w dowolny sposób (całości lub którejkolwiek części), w tym także w ramach systemów informatycznych, poprzez sieć Internet lub w jakikolwiek inny sposób, wprowadzania do pamięci komputera (całości lub którejkolwiek części).
 11. Publikacji utworów w serwisie obrazki.org oraz w jakimkolwiek innym serwisie internetowym w jakiejkolwiek formie.
 12. Trwałego lub czasowego zwielokrotniania utworu lub którejkolwiek jego części.
 13. Modyfikacji plików według własnego uznania, jeśli jest to uzasadnione względami technicznymi lub funkcjonalnymi serwisu.
 14. Nanoszenia na obrazek loga serwisu obrazki.org, lub jakiegokolwiek innego znaku.
 15. Usuwania plików.
 16. Administracja serwisu obrazki.org dołoży wszelkich starań, by usługi dostępne w ramach serwisu obrazki.org były najwyższej jakości oraz aby były świadczone w sposób nieprzerwany.
 17. Administracja serwisu obrazki.org zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia jakichkolwiek usług, w jakimkolwiek czasie.
 18. Administracja serwisu obrazki.org zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie natychmiast od chwili ich publikacji na niniejszej stronie.